Πίσω στα Δεδομένα & Απόρρητο

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

Με την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση (εφεξής αναφερομένων όλων ως «χρήση») των προσωπικών σας δεδομένων υποψηφίων εργαζομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η:

SGB Ελληνική Εταιρεία Ιδιοκατασκευών Α.Ε. (“Leroy Merlin”)
Λεωφόρος Κηφισίας 44,
15125, Μαρούσι Αττικής
Tηλέφωνο: +30 210 62 56 200

Συλλογή/χρήση των προσωπικών σου δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σε ταυτοποιούν. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και προσλήψεων, η Leroy Merlin συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων εργαζομένων τα οποία συλλέγονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας εύρεσης και αξιολόγησης υποψηφίων (α) απευθείας από τους υποψηφίους ή (β) από τρίτους όπως συμβούλους επιλογής υποψηφίων, διαδικτυακούς τόπους που παρέχουν υπηρεσίες εύρεσης υποψηφίων, εργαζομένους της Leroy Merlin που σε συστήνουν για εργασία.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να επεξεργαστούμε σε σχέση με την αίτησή σου συμπεριλαμβάνουν:

-        Στοιχεία ταυτοποίησης & επικοινωνίας (π.χ. όνομα, ηλικία, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας)

-        Στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση, την επαγγελματική σου εμπειρία και τυχόν πιστοποιήσεις

-        Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι απαραίτητη σε σχέση με θέση εργασίας (π.χ. επάρκεια σε ξένη γλώσσα)

-        Συστατικές επιστολές και σχετικές πληροφορίες που ενδέχεται να μας δώσεις εσύ ή πρόσωπα που θα μας υποδείξεις να επικοινωνήσουμε μαζί τους

-        Στοιχεία αποδοχών

-        Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία που μπορείς να μας παρέχεις οικειοθελώς (π.χ. συνοδευτική επιστολή, χόμπι, ενδιαφέροντα) ή ενδέχεται να περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σου σημείωμα

-        Στοιχεία αξιολόγησης της υποψηφιότητας σου για εργασία σε σχέση με το αντικείμενο και τη θέση

Η Leroy Merlin ζητάει και λαμβάνει μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Για αυτό παρακαλούμε να μην υποβάλλεται κανένα ευαίσθητο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες υγείας, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις κλπ) ως μέρος της αίτησης για εργασίας.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η Leroy Merlin επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν για τους εξής σκοπούς:

- Επεξεργασία της αίτησης υποψηφιότητας για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και προσόντων σου και για την επικοινωνία μαζί σου σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης.

- Αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σου για οποιαδήποτε άλλη μελλοντική ευκαιρία απασχόλησης που είναι διαθέσιμη και για την οποία ενδεχομένως να κριθείς κατάλληλος/-η, όταν μας έχεις παράσχει τη συγκατάθεσή σου. Στην περίπτωση αυτή μπορείς να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου οποτεδήποτε.

- Ασφάλεια, περιλαμβανομένου του ελέγχου πρόσβασης στους χώρους, τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές ιστοτόπων μας.

Ασφάλεια Δεδομένων 

 Η Leroy Merlin δεσμεύεται να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Για τo σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνονται συνεχώς (όπως π.χ. τη λήψη γραπτών δεσμεύσεων από παρόχους υπηρεσιών, την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μόνο σε πρόσωπα, τα οποία χειρίζονται τη διαδικασία πρόσληψης κτλ). Διαβίβαση Δεδομένων

Ενδέχεται η Leroy Merlin να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Adeo διεθνώς αλλά και σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για περαιτέρω επεξεργασία στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ως άνω σκοπών.

Η Leroy Merlin δεσμεύει συμβατικά τα εν λόγω τρίτα μέρη να προβαίνουν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και σε συμμόρφωση με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (Binding Corporate Rules) του Ομίλου Adeo, την παρούσα Πολιτική  για την διαχείριση/προστασία προσωπικών δεδομένων και την Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Leroy Merlin εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των προσωπικών σου δεδομένων σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων  

Τα δεδομένα που μας παρέχεις θα τηρούνται/αποθηκεύονται από τη Leroy Merlin μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχεις κοινοποιήσει τα δεδομένα σου και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχεις δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σου για τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων στα πλαίσια αξιολόγησης της καταλληλότητάς σου για οποιαδήποτε άλλη από τις τρέχουσες ευκαιρίες απασχόλησης εντός της Leroy Merlin δεδομένα σου τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης και για ένα μέγιστο διάστημα 18 μηνών, εκτός εάν ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου. Μετά το πέρας του διαστήματος των 18 μηνών ή οποτεδήποτε ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, τα δεδομένα σου θα διαγράφονται και δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα αναζήτησής σου. 

Διόρθωση, διαγραφή, περορισμός επεξεργασίας ή φορητότητα δεδομένων

Προκειμένου να διαπιστώσεις αν τα προσωπικά σου δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή προκειμένου να ζητήσεις διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας αυτών ή ένα αντίγραφο των προσωπικών σου δεδομένων, μπορείς να στείλεις το αίτημά σου με email στη διεύθυνση dpo@leroymerlin.gr. Η απόφασή σου να ασκήσεις οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα δεν θα επηρεάσει την αίτησή σου.

Τροποποίηση/ενημέρωση της Πολιτικής 

Η Leroy Merlin κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να ανατρέχεις πάντα στην παρούσα Πολιτική, για να ενημερώνεσαι για την τρέχουσα έκδοσή της, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων ενημερώθηκε στις 03/03/2020.

Επικοινωνία/Παράπονα

Στην περίπτωση που έχεις  επιπρόσθετες ερωτήσεις ή ανησυχίες ή αν ανησυχείς για τον τρόπο που η Leroy Merlin χρησιμοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Leroy Merlin ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο της Πολιτικής αυτής ή με email στη διεύθυνση dpo@leroymerlin.gr. Εάν δεν είσαι ικανοποιημένος/η από την απάντηση ή πιστεύεις ότι η Leroy Merlin δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σου όπως ορίζει ο νόμος, μπορείς να υποβάλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Εργάζεσαι ήδη στη Leroy Merlin;

Βοήθησέ μας να βρούμε μαζί το νέο μας συνάδελφο.

Teamtailor

Ιστότοπος καριέρας από την Teamtailor