ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Όροι Χρήσης

Απόρρητο και νομικές πληροφορίες

Ο Όμιλος GROUPE ADEO σάς προσκαλεί να διαβάσετε τις νομικές πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής που συνδέονται με την επίσκεψη και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.leroymerlin.com.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L 111-1 και επόμενα, του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, ο Όμιλος GROUPE ADEO μπορεί να τον εκμεταλλεύεται ως συντάκτης αυτής της πρωτότυπης δημιουργίας και να απολαμβάνει της προστασίας και των δικαιωμάτων που του επιφυλάσσονται από τον νόμο. Η εκμετάλλευση αυτής της υπηρεσίας επιφυλάσσεται για αυστηρά προσωπική και ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναπαράσταση, μερική ή ολική, για άλλους σκοπούς και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγκριση του Ομίλου GROUPE ADEO με την ιδιότητά του ως συντάκτη. Η μη συμμόρφωση προς την απαγόρευση αυτή συνιστά παράβαση που μπορεί να επισύρει δεσμεύσεις αστικής ευθύνης και ποινικές κυρώσεις, βάσει των οποίων ο Όμιλος GROUPE ADEO διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για κάθε απώλεια που υπέστη.

Εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Όμιλος GROUPE ADEO και/ή, γενικότερα, οι θυγατρικές του, κατέχουν τα δικαιώματα των εμπορικών σημάτων, των εταιρικών επωνυμιών, των εμπορικών ονομάτων, των λογότυπων και των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία ρητώς αναγνωρίζονται από οποιονδήποτε χρήστη ως προς την ύπαρξη και το κύρος τους. Δεν γίνεται καμία μνεία των δικαιωμάτων που συνδέονται με άλλες μάρκες, εταιρικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα ή λογότυπα, κατατεθέντα ή μη, και τα οποία μπορεί να συνοδεύονται από ορισμένες λέξεις ή σήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Ωστόσο, η έλλειψη μιας τέτοιας αναφοράς δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αυτά τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες, τα εμπορικά ονόματα, τα σήματα, οι λέξεις ή τα εμβλήματα δεν απολαμβάνουν προστασίας. Αναγνωρίζεται ρητώς και γίνεται αποδεκτό από όλους τους χρήστες του δικτυακού τόπου ότι κάθε προϊόν, υπηρεσία ή τεχνολογία που περιγράφεται σε αυτά τα έγγραφα ενδέχεται να αποτελεί αντικείμενο άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπέρ του Ομίλου GROUPE ADEO ή τρίτων. Κανένα δικαίωμα χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προβλέπεται εδώ. Απαγορεύεται κάθε ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτών των σημάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Ομίλου GROUPE ADEO.

Πρόσθετες πληροφορίες

- Εκδότης : Όμιλος GROUPE ADEO Ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 31.674.335 €, η εταιρική έδρα της οποίας βρίσκεται στην οδό Chanzy Lezennes 59712 Lille Cedex 9- France και είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 421 206 079, τηλέφωνο : 03 28 80 80 80 - Διευθυντής δημοσίευσης : Jean-Marc Zephir - Υπεύθυνος δημιουργίας : CREADEV

Ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 10.000 € Εταιρική έδρα : 1 rue Alessandro Volta – 44470 Carquefou και καταχωρισμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών της Nantes με αριθμό 491 570 479 Εκπροσωπούμενης από τον κύριο Nicolas Wattelier, ο οποίος ενεργεί ως διευθύνων σύμβουλος.

Παρατηρήσεις

Ο Όμιλος GROUPE ADEO δεν θα ζητήσει σε καμία περίπτωση από τους χρήστες την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα ...). Ωστόσο, προκειμένου να λάβετε ορισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας παρέχοντας ορισμένα προσωπικά δεδομένα.

Protection des données personnelles

Ο Όμιλος GROUPE ADEO σάς ενημερώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που μπορεί να του παράσχετε σε απευθείας σύνδεση προορίζονται για δική του αποκλειστικά χρήση, και ότι είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία και την αποθήκευσή τους. Τα δεδομένα αυτά δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους με την εξαίρεση των τρίτων που φιλοξενεί στον δικτυακό τόπο ή που συμμετέχουν στο περιεχόμενο ή στη διοίκησή του. Αυτά τα τρίτα μέρη υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων αυτών και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να τα χρησιμοποιήσουν για σκοπούς άλλους από τη λειτουργία ή τη διαχείριση του δικτυακού τόπου. Ο Όμιλος GROUPE ADEO δεσμεύεται να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να διατηρήσει το απόρρητο των προσωπικών αυτών δεδομένων. Επιπλέον, ο Όμιλος GROUPE ADEO σας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την πληροφορική, τα αρχεία και την ελευθερία, όπως έχει τροποποιηθεί, έχετε το δικαίωμα ένστασης, πρόσβασης και διόρθωσης των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή με επιστολή στη διεύθυνση : GROUPE ADEO rue Chanzy Lezennes 59712 Lille Cedex 9, France ή μέσω της ενότητας επικοινωνήστε μαζί μας .

Συλλογή άλλων προσωπικών στοιχείων

Όταν κάνετε περιήγηση στην ιστοσελίδα www.leroymerlin.com, αυτό γίνεται με την πλέον αυστηρή ανωνυμία. Γενικά, δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σε αυτό το στάδιο - ούτε καν τη διεύθυνση του e-mail σας. Το πρόγραμμα περιήγησης, αντιθέτως, συνεπάγεται την αυτόματη ενημέρωσή μας ως προς το είδος ηλεκτρονικού υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, έχουμε ενσωματώσει στις διάφορες σελίδες του διαδικτυακού ιστότοπου ένα σύστημα καταμέτρησης ετικετών που μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες σελίδες που έχετε συμβουλευθεί. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ως μοναδικό στόχο να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, παραμένουν εντελώς ανώνυμες και για την αποκλειστική χρήση του Ομίλου GROUPE ADEO.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Οι όροι αυτοί υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία. Η δικαιοδοσία χορηγείται, στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς και ελλείψει κοινής συμφωνίας μεταξύ των μερών, στα αρμόδια γαλλικά δικαστήρια.

Συμπέρασμα

Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Σας συνιστούμε να τη συμβουλεύεστε τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις της.